Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Zemnieku sētas "Lejas Niklavas" rija
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4256 003 0012 005
Datējums: 18. gs.
Atrašanās vieta: Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts;
"Lejas Niklavas"
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 23.05.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 16.04.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-84
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.05.2015
Statuss stājas spēkā: 23.05.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 7.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts pilnībā saglabājis oriģinālo substanci – apjomu, plānojumu, būvkonstrukcijas, būvdetaļas, apdares detaļas, iekštelpu apdari, iekārtas (krāsns, maltuve). Objekts ir sena, ļoti labi saglabājusies, tipoloģiski īpaši nozīmīga un raksturīga latviešu lauku sētu sastāvdaļa. Būves arhitektūra uzskatāmi raksturo to kultūras mantojuma daļu, kas atspoguļo maz saglabātās reģionālās (tautas celtniecības) arhitektūras īpatnības. Pielietotie tradicionālie materiāli un konstrukciju veids atzīmējami kā vērtība, kas Latvijas lauku ainavā sastopama arvien retāk. Objektam ir kultūrvēsturiska, vēsturiska un ainaviska nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums, iekštelpu apdare, iekārtas (rijas krāsns, maltuve).
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 28.11.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 23.04.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Zemnieku sētas "Lejas Niklavas" rija
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4256 003 0012 005
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts