Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Moskvinas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 7658 002 0192 001
Datējums: 19. gs. II p.
Atrašanās vieta: Preiļu novads, Preiļu pagasts, Moskvina;
"Moskvinas vecticībnieku draudze"
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 26.05.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 28.04.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-96
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 25.05.2015
Statuss stājas spēkā: 26.05.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir Latgales koka dievnams. Izceļas ar savdabīgi veidotu plānojuma struktūru un vecticībnieku arhitektūras kontekstā bagātāku fasāžu apdari. Ēka pamatā saglabājusi autentisko būvapjomu un fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju. Latgales reģionam nozīmīgs sakrālās arhitektūras paraugs.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas, plānojums.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 28.11.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 26.05.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Moskvinas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 7658 002 0192 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts