Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Valaiņu pilskalns
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4444 005 0102
Datējums: 5.–13. gs.
Atrašanās vieta: Augšdaugavas novads, Bebrenes pagasts;
pie Valaiņiem
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 20.02.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 04.02.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-30
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 19.02.2016
Statuss stājas spēkā: 20.02.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 6.1. punktā noteiktajam kritērijam. Objekts raksturo Austrumlatvijas iedzīvotāju materiālo un garīgo kultūru, kā arī etnisko procesu norisi dzelzs laikmetā. Kā Latvijas senākās vēstures avotam tam ir izcila zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Pilskalna ārējais veidols ar senatnē veiktajiem mākslīgajiem pārveidojumiem, kultūrslānis, tā struktūra, tai skaitā senās konstrukcijas un arheoloģiskās senlietas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 28.11.2014
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 28.11.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 20.02.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4444 005 0102
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts