Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Grīvas ezera apmetne
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4454 006 0156
Datējums: 3400.–2300. g.p.m.ē.
Atrašanās vieta: Augšdaugavas novads, Dvietes pagasts;
Dvietes palienes dabas parkā, Dvietes kanāla kreisajā krastā, pie ietekas Grīvas (Skuķu) ezerā
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 22.03.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 09.03.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-59
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 21.03.2016
Statuss stājas spēkā: 22.03.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objektu kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 6.1. punktā noteiktajam kritērijam. Grīvas ezera apmetnes arheoloģiskais materiāls ir unikālas informācijas liecības par akmens laikmeta iedzīvotāju materiālo un garīgo kultūru, kā arī apdzīvotības izplatību Latvijas teritorijā vidējā neolītā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apmetnes reljefs, kultūrslānis, tā struktūra, kā arī senlietas un osteoloģiskais materiāls.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 28.11.2014
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 28.11.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 22.03.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4454 006 0156
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts