Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Vaboles muižas apbūve ar parku
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4494 003 0215
4494 003 0215 001
4494 003 0223
4494 003 0225 015
4494 003 0225 017
4494 003 0266
4494 003 0266 001
4494 003 0266 002
4494 003 0266 007
Datējums: 19.gs I.p., 20.gs. s.
Atrašanās vieta: Augšdaugavas novads, Vaboles pagasts, Vabole;
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 06.10.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 24.09.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-213
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 05.10.2015
Statuss stājas spēkā: 06.10.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Vaboles muižas apbūvē (19. gadsimta pirmā puse) ir labi saglabājusies muižas apbūves centrālā daļa (izņemot kungu māju), kas atrodas muižas parkā. Saglabājušās ēkas – pārvaldnieka māja, klēts, ledus pagrabs, saimniecības ēka (šķūnis) pilnībā saglabājušas oriģinālos būvapjomus, lielā mērā fasādes arhitektonisko kompozīciju, apdari un būvdetaļas. Muižas apbūve ar parku ir nozīmīgs Dienvidlatgales 19. gadsimta muižu arhitektūras mantojums.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Muižas apbūves vēsturiskā struktūra, parks, muižas apbūvi veidojošo ēku būvapjomu telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un pamatplānojums.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 24.09.2015
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 07.11.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 06.10.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 9
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4494 003 0266
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 8
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4494 003 0223
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Vaboles muižas apbūve ar parku
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4494 003 0225 017
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Vaboles muižas apbūve ar parku
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4494 003 0266 007
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Vaboles muižas apbūve ar parku
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4494 003 0266 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Vaboles muižas apbūve ar parku
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4494 003 0266 002
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Vaboles muižas apbūve ar parku
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4494 003 0225 015
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Vaboles muižas apbūve ar parku
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4494 003 0215 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Vaboles muižas apbūve ar parku
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4494 003 0215
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts