Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dizaina objekts robežzīme RĪGA (4)
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 119 0251
0100 119 0374
0100 125 9019
8031 009 0007
8048 010 0190
8060 006 0144
Datējums: 1980.
Atrašanās vieta: .
Babītes novads, pie autoceļa A10 Rīga-Ventspils; Garkalnes novads, pie autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža; Rīga, pie autoceļa A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža; Rīga, pie autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010302
Statuss stājies spēkā: 17.03.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 10.03.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-56
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 16.03.2015
Statuss stājas spēkā: 17.03.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objektu kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 8.3. punktā noteiktajam kritērijam. Dizainera Valda Celma projektētās un 1980. gadā uzstādītās Rīgas pilsētas robežzīmes RĪGA savā vēsturiskajā veidolā ir uzskatāmas par nozīmīgu vizuālās komunikācijas dizaina paraugu, kas kļuvis par valsts galvaspilsētas tēla un identitātes raksturīgu elementu. Pārlūkojot Latvijas dizaina vēsturi, secināms, ka šobrīd Pieminekļu sarakstā nav nevienas vietējā dizaina ikonas, kas darbotos un būtu aktuāla arī mūsdienās.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Vides dizaina telpiskais izveidojums – mākslinieciskā ideja, ārējais veidols (vēsturiskais), materiāls, objekta sasaiste ar dabisko vidi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 18.12.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 17.03.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar iekļaušanu pieminekļu sarakstā

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 6
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8048 010 0190
Apgrūtinājuma kods 7314010302
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 5
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 119 0374
Apgrūtinājuma kods 7314010302
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Dizaina objekts robežzīme RĪGA (4)
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8060 006 0144
Apgrūtinājuma kods 7314010302
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Dizaina objekts robežzīme RĪGA (4)
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 125 9019
Apgrūtinājuma kods 7314010302
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Dizaina objekts robežzīme RĪGA (4)
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8031 009 0007
Apgrūtinājuma kods 7314010302
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Dizaina objekts robežzīme RĪGA (4)
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 119 0251
Apgrūtinājuma kods 7314010302
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts