Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 022 0015 001
Datējums: 1877
Atrašanās vieta: Rīga, Stabu iela 17;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 07.11.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 22.10.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-258
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 06.11.2014
Statuss stājas spēkā: 07.11.2014
Iekļaušanas pamatojums: Ēka pilnībā saglabājusi oriģinālo būvapjomu un fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju. Saglabājusies plānojuma pamatstruktūra un vietām interjera dekoratīvā apdare. Ēka ir vērtīgs Rīgas centra koka eklektisma arhitektūras paraugs. Tai ir veikta kvalitatīva restaurācija, kopumā pilnībā saglabājot ēkas arhitektonisko koptēlu, atjaunojot ēkas fasāžu apdares elementus, būvdetaļas un būvgaldniecības izstrādājumus. Objekts atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusts noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.2.punkta un 12.3. punkta prasībām.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: Pauls fon Hardenaks
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas, plānojuma pamatstruktūra un saglabājusies vēsturiskā interjera apdare
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 022 0015 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts