Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Antanu senkapi II
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 5090 001 0016
Datējums: 9.–12. gs.
Atrašanās vieta: Gulbenes novads, Stradu pagasts;
starp Antaniem un Jāņsētām
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 23.05.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 14.04.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-80
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.05.2015
Statuss stājas spēkā: 23.05.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 6.1. punktā noteiktajam kritērijam. Objekta arheoloģiskais materiāls sniedz nozīmīgas liecības par Latvijas teritorijas iedzīvotāju materiālo un garīgo kultūru, kā arī apdzīvotību un etnisko procesu norisi dzelzs laikmetā, un tiem ir zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Uzkalniņu ārējais veidols, liecības par apbedījumiem un kapu inventārs, kā arī uzkalniņiem pieguļošā teritorija ar liecībām par senā kulta tradīcijām.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 05.09.2014
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 05.09.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 23.05.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Antanu senkapi II
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 5090 001 0016
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts