Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 3207 002 0474 001
Datējums: 19.gs. v., 1888.g.
Atrašanās vieta: Aizkraukles novads, Jaunjelgava, Jelgavas iela 45;
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 15.04.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 07.04.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-75
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 14.04.2015
Statuss stājas spēkā: 15.04.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Kopumā labi saglabājies ēkas oriģinālais pamatbūvapjoms, pamatkonstrukcijas, plānojums un lielā mērā būvdetaļas. Ēkas proporcijas un arhitektūra ir izteiktās klasicisma stila formās ar reģionālām īpatnībām. Pēc detaļu kvalitātes var spriest, ka ēka nav raksturīga ierindas apbūvei un jau 19.gs. izcēlusies starp citām Jaunjelgavas koka ēkām. Attiecīgā laikmeta celtnes Latvijā saglabājušās maz. Šobrīd ēka Jelgavas ielā 45 ir vienīgais šī perioda paraugs Jaunjelgavā, tātad ar lielu kultūrvēsturisku un arhitektonisku vērtību.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma struktūra.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 3207 002 0474 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts