Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Priednieku viduslaiku kapsēta
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8025 012 0021
8025 012 0124
Datējums: 14.–17.gs.
Atrašanās vieta: Ķekavas novads, Baldones pagasts;
pie Priedniekiem, autoceļa Ķekava-Skaistkalne kreisajā pusē
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010203
Statuss stājies spēkā: 12.08.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 25.07.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-189
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 11.08.2014
Statuss stājas spēkā: 12.08.2014
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 11.1.punktā noteiktajam kritērijam. Objektā atrastie cilvēku kauli un senlietas liecina par Latvijas teritorijas iedzīvotāju materiālo un garīgo kultūru, kā arī apdzīvotību viduslaikos, kā nozīmīgam Latvijas senākās vēstures avotam, Objektam ir zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Kapsētas struktūra, senie apbedījumi, atsevišķas liecības par tiem, kapu inventārs, tai skaitā arheoloģiskās senlietas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 14.11.2014
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 14.11.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 12.08.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8025 012 0124
Apgrūtinājuma kods 7314010203
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Priednieku viduslaiku kapsēta
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8025 012 0021
Apgrūtinājuma kods 7314010203
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts