Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Strūves ģeodēziskā loka punkts "Bristene" ar lauka observatoriju
Tipoloģiskā grupa: Industriālais
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 3278 003 0036
Datējums: 1826.-1828.
Atrašanās vieta: Aizkraukles novads, Seces pagasts;
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010402
Statuss stājies spēkā: 17.06.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 26.05.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-133
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 16.06.2014
Statuss stājas spēkā: 17.06.2014
Iekļaušanas pamatojums: Strūves ģeodēziskā loka punktam "Bristene" ar lauku observatoriju ir izcila zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme un tas atbilst ar Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 9.punktā noteiktajiem kritērijiem.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ģeodēziskā punkta apzīmējums, ģeodēziskā punkta apzīmējuma nostiprinājuma konstrukcijas un tās fragmenti, lauka observatorijas pamatu konstrukcijas un tās fragmenti.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 12.05.2013
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 12.05.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 17.06.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Strūves ģeodēziskā loka punkts "Bristene" ar lauka observatoriju
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 3278 003 0036
Apgrūtinājuma kods 7314010402
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts