Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Altāris
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri:
Datējums: 19.gs. III cet.
Atrašanās vieta: Jelgava, Jāņa iela 1;
Jelgavas Sv. Jāņa luterāņu baznīca
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010303
Statuss stājies spēkā: 11.04.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 21.03.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-81
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 10.04.2014
Statuss stājas spēkā: 11.04.2014
Iekļaušanas pamatojums: Objektu kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 13.1.punktā noteiktajam kritērijam. Altāris ir reģionam raksturīgs, tipoloģiski izplatīts baznīcas interjera iekārtas priekšmets, darināts historismam raksturīgajās formās.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Oriģināls baznīcas iekārtas priekšmets, rentabls, mensa, dekoratīvais un konstruktīvais risinājums, materiāls, virsmas apdare un dekoratīvi rotājošie elementi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 5148 - Sv.Jāņa luterāņu baznīca

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Altāris
Tips
Kadastra apzīmējums None
Apgrūtinājuma kods 7314010303
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts