Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Vecsalienas muižas pils
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4496 005 0269 001
Datējums: 1870.
Atrašanās vieta: Augšdaugavas novads, Vecsalienas pagasts, Černovka;
"Červonkas pils"
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 23.04.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 02.04.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-100
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.04.2014
Statuss stājas spēkā: 23.04.2014
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Vecsalienas muižas pils ir pilnībā saglabājusi sākotnējo dinamisko būvapjomu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, apdares detaļas, pamatplānojumu un ļoti vērtīgus interjera dekoratīvās apdares fragmentus. Ēka ir Latvijas mērogam salīdzinoši rets, ļoti labi saglabāts un uzturēts muižu pils būvniecības paraugs ar augstvērtīgu arhitektūru. Tā ir nacionāli nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas, plānojuma struktūra un saglabājusies vēsturiskā interjera apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 30.01.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 23.04.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Vecsalienas muižas pils
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4496 005 0269 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts