Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Kalna Vaizuļu senkapi
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4266 002 0076
Datējums: 1.-4.gs.
Atrašanās vieta: Siguldas novads, Mores pagasts;
"Kalna Vaizuļi", mežā starp Atmiņām un Lejas Gudrēniem
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 11.04.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 21.03.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-80
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 10.04.2014
Statuss stājas spēkā: 11.04.2014
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 6.1.punktā noteiktajam kritērijam. Objekta arheoloģiskais materiāls sniedz nozīmīgas liecības par Latvijas teritorijas iedzīvotāju materiālo un garīgo kultūru, kā arī apdzīvotību agrajā dzelzs laikmetā, un tam ir zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Uzkalniņi ar ietverošo akmeņu riņķi, liecības par apbedījumiem un kapu inventārs, kā arī uzkalniņiem pieguļošā teritorija ar liecībām par senā kulta tradīcijām.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 30.01.2014
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 30.01.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 04.10.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Kalna Vaizuļu senkapi
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4266 002 0076
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts