Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Daugavpils skrošu rūpnīcas skrošu liešanas tornis un padziļinājuma aka
Tipoloģiskā grupa: Industriālais
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0500 004 8304 003
Datējums: 1886.-1911.
Atrašanās vieta: Daugavpils, Varšavas iela 28;
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010402
Statuss stājies spēkā: 23.04.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 02.04.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-101
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.04.2014
Statuss stājas spēkā: 23.04.2014
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 9.punktā noteiktajam kritērijam. Skrošu liešanas tornis ir vienīgais joprojām strādājošais svina liešanas tornis Eiropā. Daugavpils skrošu rūpnīca ir vienīgā šāda veida rūpnīca Baltijā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Vēsturiskās būvkonstrukcijas, plānojums un vēsturiskās ražošanas iekārtas, kā arī skrošu liešanas torņa apjoma telpiskais risinājums un tā fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 24.10.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 23.04.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Daugavpils skrošu rūpnīcas skrošu liešanas tornis un padziļinājuma aka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0500 004 8304 003
Apgrūtinājuma kods 7314010402
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto