Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Durvju komplekts
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6201 006 0056 001
Datējums: 19.gs. v.
Atrašanās vieta: Kuldīgas novads, Kuldīga, Alunāna iela 4;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010303
Statuss stājies spēkā: 25.03.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 06.03.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-59
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 24.03.2014
Statuss stājas spēkā: 25.03.2014
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 13.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir mākslinieciski vērtīgs būvgaldniecības izstrādājums, kas sniedz priekšstatu par reģiona amatniecības darinājumiem raksturīgo tipoloģiju un mākslinieciskajiem paņēmieniem 19. gadsimtā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Vērtņu konstrukcija un dekoratīvās detaļas, virsgaismas logs ar dekoratīvo rūšu dalījumu, durvju oriģinālais metāla aprīkojums.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 27.09.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 25.03.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Durvju komplekts
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6201 006 0056 001
Apgrūtinājuma kods 7314010303
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts