Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Ventspils pamatskola, tagad mācību iestāde
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 2700 007 0220 001
Datējums: 1925.-1928.
Atrašanās vieta: Ventspils, Saules iela 37;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 07.02.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 28.01.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1.-1-23
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 06.02.2014
Statuss stājas spēkā: 07.02.2014
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Objektam ir liela oriģinālās substances saglabātības pakāpe: saglabājies vēsturiskais būvapjoms, plānojuma pamatstruktūra, fasāžu arhitektoniski mākslinieciskā kompozīcija un apdare, būvkonstrukcijas, fasāžu dekoratīvā apdare. Lielā mērā saglabājušies būvgaldniecības izstrādājumi un vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare. Būve ir pazīstama latviešu arhitekta autordarbs, saglabājama un iekļaujama valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā nozīmīga Ventspils pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma pamatstruktūra, saglabājusies vēsturiskā interjera apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 27.08.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 07.02.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Ventspils pamatskola, tagad mācību iestāde
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 2700 007 0220 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts