Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Zemnieku sēta "Kalāči"
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4260 005 0114
4260 005 0114 001
4260 005 0114 002
4260 005 0114 003
4260 005 0114 004
4260 005 0114 005
Datējums: 19.gs., 1876.
Atrašanās vieta: Cēsu novads, Liepas pagasts;
"Kalāči"
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 29.11.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 11.11.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-251
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 28.11.2013
Statuss stājas spēkā: 29.11.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Praktiski pilnībā saglabājusies sētas 19.gs. Apbūves centrālās daļas telpiskā struktūra ar Vidzemes sētai raksturīgo neregulāro pagalmu. Kvalitatīvas rekonstrukcijas rezultātā saglabājies katras atsevišķas ēkas sākotnējais būvapjoms, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, būvkonstrukcijas un apdares detaļas, kā arī vēsturiskā plānojuma struktūra un interjera apdares elementi. Objektam kopumā ir ļoti augsta autentiskuma pakāpe. Būvju arhitektūra uzskatāmi raksturo to kultūras mantojuma daļu, kas atspoguļo jau diezgan maz saglabātās reģionālās (tautas celtniecības) arhitektūras īpatnības. Pielietotie tradicionālie materiāli un konstrukciju veids atzīmējama kā vērtība, kas Latvijas lauku ainavā sastopama arvien retāk. Objektam ir nozīmīga kultūrvēsturiska un vēsturiska vērtība, ar tā saglabāšanu ir nodrošināta sabiedrībai svarīgu nacionālu vērtību nodošana nākamajām paaudzēm. Sēta ir neatņemama kultūrainavas sastāvdaļa un dabiskā ainava ap to saglabājusies, gandrīz neskarta.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjomu telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma pamatstruktūra, vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 24.10.2013
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 24.10.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 29.11.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 6
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4260 005 0114 005
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 5
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4260 005 0114 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 4
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4260 005 0114 004
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 3
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4260 005 0114 003
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4260 005 0114 002
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Zemnieku sēta "Kalāči"
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4260 005 0114
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts