Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Ludzas Lielā sinagoga
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6801 004 0332 001
Datējums: 1800., 19.gs. II.p.
Atrašanās vieta: Ludzas novads, Ludza, 1. maija iela 30;
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 29.11.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 11.11.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-250
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 28.11.2013
Statuss stājas spēkā: 29.11.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ludzas Lielā sinagoga, ņemot vērā ievērojamo autentisko koka daļu īpatsvaru, ir vecākā sinagoga Latvijā un, domājams, arī Baltijā. Abas Latvijas koka sinagogas (Ludzā un Rēzeknē) faktiski uzskatāmas par unikāliem ziemeļaustrumu Eiropas ebreju kultūras pieminekļiem, kas citur Eiropā zaudēti 20.gs. Laikā (kopējais vēl eksistējošo koka sinagogu ēku skaits Eiropā nav lielāks par 15). Objektam saglabājies oriģinālais veidols, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, koka pamatkonstrukcija, plānojums, interjers un iekārtas. Fakts, ka Ludzas sinagogas pamatā ir koka ēka, uzsver tās izcilo retuma pakāpi.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Koka ēkas telpiskais risinājums pilsētvidē, vēsturiskās koka konstrukcijas, plānojums, interjers un iekārtas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 24.10.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 29.11.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Ludzas Lielā sinagoga
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6801 004 0332 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts