Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Savrupmāja
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 055 0221 001
Datējums: 1933.-1936.
Atrašanās vieta: Rīga, Ojāra Vācieša iela 6a;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 13.11.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 30.10.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: 5.1-1-240
Iekļaušanas dokumenta Nr.: rīkojums
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 12.11.2013
Statuss stājas spēkā: 13.11.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Objektam ir ļoti augsta autentiskuma pakāpe. Savrupmāja pilnībā saglabājusi oriģinālo būvapjomu, plānojumu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju un apdari, konstrukcijas, būvgaldniecības izstrādājumus, tāpat funkcionālisma interjera apdari, mēbeles un iekārtas. Tas ir augstvērtīgs, ļoti kvalitatīvi izstrādāts 20.gs. 30.gadu Latvijas būvmākslas funkcionālisma stila arhitektūras paraugs ar racionālu, tam laikam modernu arhitektūru, kas izpaužas gan ēkas kopskatā, gan katras detaļas kvalitātē. Ēka ir pazīstama arhitekta autordarbs.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums, vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare, saglabājušās oriģinālās detaļas un autentiskā substance.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 01.10.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 13.11.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Savrupmāja
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 055 0221 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts