Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Valles luterāņu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 3290 008 0453
Datējums: 1781.-1785., 1874.
Atrašanās vieta: Bauskas novads, Valles pagasts, Valle;
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 31.12.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 11.12.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-266
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 30.12.2013
Statuss stājas spēkā: 31.12.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir nozīmīgs Zemgales sakrālās būvmākslas paraugs, kam saglabājies divu vēsturisko būvniecības periodu veidols, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija un apdare. Baznīcas pamatbūvapjoms saglabājies no 18.gs. Beigām un ir klasicisma perioda sakrālo celtņu arhitektūras piemērs. Valles luterāņu baznīca ir reģionam nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis, pie kura atrodas ievērojama latviešu mākslinieka profesora A.Amtmaņa-Briedīša dzimtas mājas. Baznīcas ēka ir neatņemama ainavas sastāvdaļa un izteiksmīgs ainavisks akcents.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas, plānojums.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 10.09.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 31.12.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Valles luterāņu baznīca
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 3290 008 0453
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts