Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Ārsta dzīvojamā māja
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4276 006 0181 001
Datējums: 1938.
Atrašanās vieta: Smiltenes novads, Raunas pagasts, Rauna, Cēsu iela 8;
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 09.11.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 24.10.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-236
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 08.11.2013
Statuss stājas spēkā: 09.11.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēkai ir labi proporcionēts izteiksmīgs būvapjoms. Tas ir augstvērtīgs, labi saglabājies 20.gs.30-to gadu Latvijas būvmākslas paraugs, ievērojamā latviešu arhitekta profesora P.Kundziņa autordarbs vienā no trim tā laika būvniecībai raksturīgajām stilistiskām – nacionāli tautiskā stilā. Objekts pilnībā saglabājis oriģinālo substanci – arhitektoniski telpisko risinājumu un plānojumu, būvkonstrukcijas, fasāžu apdari un detaļas, lielā mērā interjera apdari. Ēkai saglabāta sākotnējā funkcija – ārstu prakses vieta un dzīvojamā ēka.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas, plānojums, vēsturiskais interjers.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 10.09.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 09.11.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Ārsta dzīvojamā māja
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4276 006 0181 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts