Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Alojas luterāņu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6607 001 0193 001
Datējums: 1774.-1776.
Atrašanās vieta: Limbažu novads, Aloja, Baznīcas iela 2;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 11.01.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 02.01.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-2
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 10.01.2014
Statuss stājas spēkā: 11.01.2014
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir nozīmīgs Vidzemes sakrālās būvmākslas paraugs, kam saglabājies pilnībā autentisks 18.gs. Būvapjoms, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, apdare, vēsturiskais plānojums un interjera dekoratīvā apdare. Tas ir viens no retiem tik labi saglabātiem 18.gs dievnamiem ar barokālām iezīmēm. Alojas luterāņu baznīca ir reģionam nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis. Baznīcas ēka ir neatņemama pilsētvides sastāvdaļa un izteiksmīga vertikāla dominante.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums un interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 27.09.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 11.01.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Alojas luterāņu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6607 001 0193 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts