Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Virkas muižas kungu māja
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6201 005 0048 001
Datējums: 18.gs., 19.gs. II.p., 20.gs. S.
Atrašanās vieta: Kuldīgas novads, Kuldīga, Virkas iela 27;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 29.11.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 09.10.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-255
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 28.11.2013
Statuss stājas spēkā: 29.11.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir pilnībā saglabājis izteiksmīgo divos vēsturiskos būvperiodos iegūto ārējo veidolu. Ēka ir stilistiski ļoti interesants piemērs, kur veiksmīgi apvienojas augstvērtīga koka eklektisma un mūra jūgendstila arhitektūra. Muižas ēka ir saglabājusi vēsturisko bagātīgo fasādes apdari un plastiskās detaļas. Kopumā saglabājušās vēsturiskās būvkonstrukcijas, arī jumta konstrukcijas, lietus ūdens notekas un jumta dekoratīvās apdares kaltās detaļas. Objekts ir reģionam nozīmīgs, kungu māja ir viena no retajām koka muižu ēkām Kuldīgas novadā un neatņemama Kuldīgas pilsētas kultūras mantojuma sastāvdaļa.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 10.09.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 29.11.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Virkas muižas kungu māja
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6201 005 0048 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts