Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Priekuļu lauksaimniecības izmēģinājumu un selekcijas stacijas ēka ar šķūni
Tipoloģiskā grupa: Industriālais
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4272 007 0183 001
Datējums: 1922.-1934.
Atrašanās vieta: Cēsu novads, Priekuļu pagasts, Priekuļi, Selekcijas iela 3;
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010402
Statuss stājies spēkā: 14.02.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 21.01.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-17
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 13.02.2014
Statuss stājas spēkā: 14.02.2014
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 9.punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts pilnībā saglabājis oriģinālo substanci – arhitektoniski telpisko risinājumu, būvkonstrukcijas, fasāžu apdari un detaļas, iekārtas un aprīkojumu. Ēka tiek izmantota selekcijas darbā atbilstoši sākotnējai funkcijai. Priekuļu izmēģinājumu un selekcijas stacija joprojām ir nozīmīga Latvijas mērogā, tā ir bijusi pirmā šāda veida iestāde visā Baltijā, tai ir zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme. Stacijas ēka ar šķūni ir tipoloģiski ļoti reta celtne.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums, iekārtas un aprīkojums sēklkopības materiāla sagatavošanai.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 27.03.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 14.01.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Priekuļu lauksaimniecības izmēģinājumu un selekcijas stacijas ēka ar šķūni
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4272 007 0183 001
Apgrūtinājuma kods 7314010402
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts