Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6201 006 0039 001
Datējums: 18.gs., 19.gs.b., 20.gs.s.
Atrašanās vieta: Kuldīgas novads, Kuldīga, 1905. gada iela 1;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 13.11.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 30.10.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-239
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 12.11.2013
Statuss stājas spēkā: 13.11.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts veido Kuldīgas vēsturiskā centra ielu stūra apbūvi un ir neatņemama pilsētas vēsturiskā centra sastāvdaļa. Saglabājies 18.gs. Ēkas būvapjoms un jumta forma, tāpat arī vērtīgs vēsturiskais uzslāņojums – 19.gs.b./20.gs.s. Izbūvētā divstāvīgā Liepājas ielas fasāde, kas atspoguļo ļoti interesantu un retu sava laika būvniecības veidu, kad tiek izveidota jauna fasāde, lai veco apjomu piemērotu centrālās Liepājas ielas apbūves frontes raksturam. Liepājas ielas greznā historisma apdare pilnībā saglabājusies. Ēkai nav nevērtīgu vēlāka laika pārbūvju.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 27.09.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 13.11.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6201 006 0039 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts