Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8013 003 0529 001
Datējums: 1895.
Atrašanās vieta: Saulkrastu novads, Saulkrasti, Rīgas iela 41;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 13.11.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 30.10.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-241
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 12.11.2013
Statuss stājas spēkā: 13.11.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Objektam ir pilnībā autentisks veidols, saglabājusies sākotnējā fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, dekoratīvā apdare un būvdetaļas. Saglabājies mājas vēsturiskais plānojums un lielā mērā interjera apdare. Ēkai ir augsta kultūrvēsturiska un arhitektoniska vērtība kā autentiskai Vidzemes jūrmalas kūrorta attīstību gadsimtu mijā raksturojošai ēkai, kādas Saulkrastos saglabājušās maz. Gruntsgabalā atrodas arhitekta N.Hercberga projektētā 1935.gadā celtā aka – valsts aizsargājams kultūras piemineklis – kas kopā ar māju veido arhitektoniski ainavisku ansambli.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma pamatstruktūra, vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare, autentisko kultūrvēsturisko vērtību kopuma radītā noskaņa.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 27.09.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 13.11.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8013 003 0529 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts