Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Undrukānu senkapi II
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6064 003 0165
6096 001 0040
6096 001 0075
Datējums: I.g.t.p.m.ē. - m.ē.I.g.t.s. - 12.gs.
Atrašanās vieta: Krāslavas novads, Izvaltas pagasts; Krāslavas novads, Ūdrīšu pagasts;
pie Undrukāniem
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 04.09.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 21.08.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-188
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 03.09.2013
Statuss stājas spēkā: 04.09.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 6.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir latgaļiem raksturīga vidējā un vēlā dzelzs laikmeta (5.-12.gs.) apbedījumu vieta, kas ierīkota senākas apmetnes vietā. Senkapu teritorijas arheoloģiskais materiāls ir nozīmīgas liecības par materiālo kultūru, apbedīšanas tradīcijām un etnisko procesu norisi Austrumlatvijā, latgaļu apdzīvotajās teritorijās. Objektam ir zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: senkapu izvietojums, to struktūra, kas ietver saglabājušās liecības par senajiem apbedījumiem – ugunskapiem un skeletapbedījumiem (cilvēku kauli, to fragmenti, pelni, ogles), senās konstrukcijas (rituālās bedres), kapu inventārs, tai skaitā – arheoloģiskās senlietas, kā arī apmetnes arheoloģiskais materiāls – kultūrslānis, atsevišķas liecības par to, konstrukcijas, arheoloģiskās senlietas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 02.07.2013
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 02.07.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 04.09.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 3
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 6064 003 0165
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 2
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 6096 001 0075
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Undrukānu senkapi II
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 6096 001 0040
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto