Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Interjera dekoratīvā apdare (6 telpās)
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 009 0040 001
Datējums: 1938.
Atrašanās vieta: Rīga, Vaļņu iela 2;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010302
Statuss stājies spēkā: 09.07.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 26.06.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-158
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 08.07.2013
Statuss stājas spēkā: 09.07.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 8.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir mākslinieciski augstvērtīgs, labi saglabājies, speciāli Izglītības ministrijas funkcijai radīts arhitekta Aleksandra Birzenieka autordarbs, kas sniedz priekšstatu par 20.gs. 30.gadu interjeru mākslai raksturīgo klasisko formu apvienojumu ar nacionālo simboliku un materiāliem.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ansambļa vienotība, virsmas dekoratīvā apdare (grīdas, sienas, griesti) un durvis visās sešās telpās, kā arī dekoratīvie siltumrežģi (vējtverī, 1.stāva vestibilā, kāpņu telpā, Lielajā zālē, ministra kabinetā), lifta apdare, kāpņu margas un roku balsts, iebūvētās mēbeles (soliņš 1.stāva vestibilā, skapis ministra kabinetā).
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Interjera dekoratīvā apdare (6 telpās)
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 009 0040 001
Apgrūtinājuma kods 7314010302
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts