Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Kalvānu pilskalns
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 7656 002 0360
7656 002 0371
Datējums: 13.-15.gs.
Atrašanās vieta: Preiļu novads, Pelēču pagasts;
Novoseļjes kapsētā starp Limankas un Pelēču ezeriem
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010203
Statuss stājies spēkā: 15.08.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 05.08.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-175
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 14.08.2013
Statuss stājas spēkā: 15.08.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 11.2.punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts uzskatāms par krusta karu vai nedaudz vēlāku laiku militāru nocietinājumu. Šāda veida nocietinājumi Latvijā lielākā vairumā nav zināmi un nav arī sistemātiski pētīti, kas padara Kalvānu pilskalnu par retu sava veida pieminekli. Tam ir liels potenciāls turpmākai arheoloģiskai un kultūrvēsturiskajai izpētei, kas papildinātu liecības par vēstures procesiem Latvijas teritorijā agrajos viduslaikos. Kalvānu pilskalnam ir zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Pilskalna ainaviskais novietojums un ārējais veidols ar mākslīgiem pārveidojumiem, kas ietver arī fortifikācijas elementus.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 23.11.2012
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 17.06.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 15.08.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 7656 002 0371
Apgrūtinājuma kods 7314010203
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Kalvānu pilskalns
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 7656 002 0360
Apgrūtinājuma kods 7314010203
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts