Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Robežnieku pilskalns ar apmetni
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4466 004 0061
Datējums: I g.t.p.m.ē. - m.ē. I g.t. 1.puse
Atrašanās vieta: Augšdaugavas novads, Demenes pagasts;
Riču ezera ziemeļrietumu galā pie bij. Robežniekiem
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 15.08.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 05.08.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1 176
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 14.08.2013
Statuss stājas spēkā: 15.08.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 6.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Robežnieku pilskalns un apmetne uzskatāms par ilglaicīgi pastāvējušu kāda senā novada centru. Piemineklis ir raksturīgs baltu švīkātās keramikas kultūrai, tam ir liels potenciāls turpmākai arheoloģiskai un kultūrvēsturiskai izpētei, kas ļautu dziļāk izprast un raksturot baltu dzīvesveidu kā Latvijā tā arī plašākā teritorijā bronzas un dzelzs laikmetā Robežnieku pilskalnam un apmetnei ir izcila zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Pilskalna ainaviskais novietojums ap 200 m attālumā no valsts robežas, pilskalna ārējais veidols ar mākslīgiem pārveidojumiem, kas ietver arī fortifikācijas elementus, izteikts, intensīvs, atradumiem bagāts un labi saglabājies kultūrslānis, tā struktūra un arheoloģiskās senlietas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 23.11.2012
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 17.06.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 15.08.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Robežnieku pilskalns ar apmetni
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4466 004 0061
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts