Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Tigves senkapi
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6272 001 0057
Datējums: 11.-15.gs.
Atrašanās vieta: Kuldīgas novads, Padures pagasts;
pie Tigves (Tigas) pilskalna, vecā Kuldīgas - Ventspils ceļa kreisajā pusē
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 15.08.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 05.08.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-177
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 14.08.2013
Statuss stājas spēkā: 15.08.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 6.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Kuršu ugunskapi ir raksturīga kuršu apbedīšanas tradīcija vēlajā dzelzs laikmetā un pastāv arī viduslaikos. Tigves senkapos iegūtais arheoloģiskais materiāls ir raksturīgs kuršu ugunskapiem 11.-15.gs. Un tās ir nozīmīgas liecības par kuršu materiālo kultūru un apbedīšanas tradīcijām, kā arī etnisko procesu norisi Rietumlatvijā 11.-15.gs. Tigves senkapiem ir zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ugunskapu izvietojums, to struktūra, kas ietver saglabājušās liecības par senajiem apbedījumiem – kalcinētus kaulus, ogles u.c., kā arī arheoloģiskās senlietas – kapu inventārs.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 23.11.2012
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 17.06.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 15.08.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Tigves senkapi
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 6272 001 0057
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts