Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Baznīcas iekārta
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4046 008 0124 001
Datējums: 19.gs. 60.g.
Atrašanās vieta: Bauskas novads, Brunavas pagasts, Budberga;
Budbergas Sv.Pāvila luterāņu baznīca
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010303
Statuss stājies spēkā: 25.10.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 02.10.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-220
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 24.10.2013
Statuss stājas spēkā: 25.10.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 13.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Baznīcas iekārta ir tipoloģiski izplatīts un reģionam raksturīgs baznīcas interjera priekšmetu kopums, darināts, izmantojot historisma periodam raksturīgās mākslas tendences. Komplekts nozīmīgs arī kā vienā laikā darināts iekārtas priekšmetu ansamblis.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Oriģināls baznīcas iekārtas priekšmetu kopums, kurā ietilpst altāris, kancele, ērģeļu prospekts un luktas, baznīcēnu soli (30)
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 8914 - Budbergas Sv.Pāvila luterāņu baznīca

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Baznīcas iekārta
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4046 008 0124 001
Apgrūtinājuma kods 7314010303
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts