Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Budbergas Sv.Pāvila luterāņu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4046 008 0124 001
Datējums: 1865.-1866.
Atrašanās vieta: Bauskas novads, Brunavas pagasts, Budberga;
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 25.10.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 02.10.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-220
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 24.10.2013
Statuss stājas spēkā: 25.10.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objektu kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Budbergas Sv.Pāvila luterāņu baznīca ir vērtīgs attiecīgā laika sakrālās būvmākslas paraugs, kam ir autentisks veidols, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, apdare un būvdetaļas. Raksturīgs Zemgales lauku neogotikas stila kulta celtnes piemērs, kas kopā ar pilnībā saglabājušos vēsturisko neogotisko interjeru veido vienotu arhitektoniski māksliniecisku ansambli. Baznīcas apjoms, iekļaujoties apkārtējā dabas vidē, veido vērtīgu ainavisku ansambli, jo blakus atrodas mācītājmuižas apbūve, kas celta ar baznīcu vienotā sarkano ķieģeļu stilistikā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums, interjera dekoratīvā apdare, iekārtas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 17.06.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 25.10.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Budbergas Sv.Pāvila luterāņu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4046 008 0124 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts