Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Liepājas meiteņu ģimnāzija (tagad Liepājas Valsts 1.ģimnāzija)
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 1700 032 0162 001
Datējums: 1910.-1912.
Atrašanās vieta: Liepāja, Ausekļa iela 9;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 28.05.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 09.05.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1.-1-107
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 27.05.2013
Statuss stājas spēkā: 28.05.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka ir ievērojama arhitekta autordarbs, izcils jūgendstila arhitektūras paraugs ar mākslinieciski augstvērtīgu interjeru, kas, kopā ar attiecīgā būvperioda ārējo apdari, sniedz priekšstatu par namu kā stilistiski vienotu ansambli. Tik pilnīgi saglabājies būves iekšējās un ārējās apdares kopums ir retums, ņemot vērā ēkas tipoloģisko grupu un saglabāto sākotnējā funkcija. Ģimnāzijas ēka pilnībā saglabājusi oriģinālo būvapjomu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, augstvērtīgo dekoratīvo apdari un būvdetaļas. Saglabājušās vēsturiskās būvkonstrukcijas, būvgaldniecības izstrādājumi, pamatplānojums un sākotnējā interjera apdare. Ēkai ir augsta kultūrvēsturiska vērtība, un tā ir neatņemama Liepājas pilsētas vēsturiskā centra sastāvdaļa.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: L.Melvils
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma pamatstruktūra, vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Liepājas meiteņu ģimnāzija (tagad Liepājas Valsts 1.ģimnāzija)
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 1700 032 0162 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto