Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 5646 006 0064
Datējums: 1937.
Atrašanās vieta: Krustpils novads, Atašienes pagasts, Atašiene;
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 28.05.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 09.05.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-106
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 27.05.2013
Statuss stājas spēkā: 28.05.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Tas ir vērtīgs attiecīgā laika sakrālās būvmākslas paraugs, kam ir pilnībā autentisks veidols, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, apdare un būvdetaļas. Pilnībā saglabājies oriģinālais interjers. Baznīca tiek atjaunota un uzturēta. Tās apjoms, iekļaujoties apkārtējā dabas vidē, veido vērtīgu ainavisku ansambli. Objekts ir reģionam nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma pamatstruktūra, interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 25.02.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 28.05.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 5646 006 0064
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto