Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Veselavas muižas kungu māja
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4294 001 0145 001
Datējums: 1766., 19.gs. 40.g.
Atrašanās vieta: Priekuļu novads, Veselavas pagasts, Veselava;
"Viesturi"
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 04.05.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 15.04.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-95
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 03.05.2013
Statuss stājas spēkā: 04.05.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Tam ir ļoti augsts oriģinālās substances īpatsvars un pamatā tas saglabājis 1766.gada barokālo apjomu un plānojuma struktūru, kas ir nacionāli nozīmīga vērtība. Tāpat pilnībā saglabājies 1840-to gadu pārbūvēs izveidotais būvapjoms, fasāžu arhitektoniski mākslinieciskā kompozīcija, apdare un vērtīgas būvdetaļas. Daļēji saglabājušies 1840-to gadu būvgaldniecības iztrādājumi un interjera apdare, kas kopā ar Objekta ārējo apdari veido stilistiski vienotu ansambli. Objekts ir labā tehniskā stāvoklī.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums muižas apbūves struktūrā un ainavā, plānojuma pamatstruktūra, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un vēsturiskais interjers.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Veselavas muižas kungu māja
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4294 001 0145 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto