Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzelzceļa tilts pār Mazās Juglas upi
Tipoloģiskā grupa: Industriālais
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8096 005 0106
8096 006 0002
Datējums: 1932.-1933.
Atrašanās vieta: Stopiņu novads;
dzelzceļa līnijā Rīga - Ērgļi, pie Upeslejām
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010403
Statuss stājies spēkā: 01.06.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 22.05.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-117
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 31.05.2013
Statuss stājas spēkā: 01.06.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 14.punktā noteiktajiem kritērijiem. Dzelzceļa tilts pār Mazās Juglas upi ir nozīmīgs 20.gadsimta 30.gadu inženiertehnisko būvju paraugs, kas saistīts ar ražošanas, transporta un teritorijas infrastruktūras attīsības vēsturi.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Tilta kopne, kas veidota no kniedētas dzelzs siju režģotas trijstūra sistēmas konstrukcijas ar liektām augšjoslām un tās masīvie betona pamati, dzelzceļa uzbērums ar četrām kājnieku uzejas kāpnēm.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 02.04.2013
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 02.04.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 01.06.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8096 006 0002
Apgrūtinājuma kods 7314010403
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Dzelzceļa tilts pār Mazās Juglas upi
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8096 005 0106
Apgrūtinājuma kods 7314010403
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto