Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 008 0132 001
Datējums: 1902.-1903.
Atrašanās vieta: Rīga, Smilšu iela 8;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 19.03.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 04.03.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-67
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.03.2013
Statuss stājas spēkā: 19.03.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka ir labā tehniskā stāvoklī un kvalitatīvi restaurēta (1999.-2000.gads). Objekts pilnībā saglabājis oriģinālo būvapjomu, pamatplānojumu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju un apdari. Saglabājusies galveno kāpņu telpa un ļoti vērtīga vestibilu apdare ar gleznojumiem un plastiski dekoratīvajiem veidojumiem, kas kopā ar ēkas ārējo apdari veido vienotu ansambli. Objekts veido nozīmīgu Vecrīgas kvartāla (Aldaru un Smilšu ielu) kultūrvēsturiskās apbūves stūra akcentu. Tas ir viens no eklektiskā jūgendstila savdabīgākajiem paraugiem ar oriģinālu ārkārtīgi bagātīgu fasāžu plastiskā dekora apdari.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: H.Šēls, F.Šefels
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma pamatstruktūra un vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0132 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto