Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Zemnieku sēta (bij. skola) "Osīši"
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 7850 007 0078
Datējums: 19.gs./20.gs. s., 1910.
Atrašanās vieta: Rēzeknes novads, Dricānu pagasts;
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 19.03.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 04.03.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1.-1-68
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.03.2013
Statuss stājas spēkā: 19.03.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.2.punktā noteiktajiem kritērijiem. Kopumā saglabājies katras atsevišķas ēkas sākotnējais būvapjoms, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, oriģinālās būvkonstrukcijas un apdares detaļas, kā arī vēsturiskā plānojuma struktūra un interjera apdares elementi. Būvju arhitektūra uzskatāmi raksturo to kultūras mantojuma daļu, kas atspoguļo jau diezgan maz saglabātās reģionālās (tautas celtniecības) arhitektūras īpatnības. Pielietotie tradicionālie materiāli un konstrukciju veids, tieši Latgalei raksturīgais ēku dekoratīvās apdares veids atzīmējama kā vērtība, kas Latvijas lauku ainavā sastopama arvien retāk. Objekts ir neatņemama Latgales kultūrainavas sastāvdaļa un dabiskā ainava ap to saglabājusies gandrīz neskarta. Bez etnogrāfiskas un arhitektoniskas vērtības Objekta dzīvojamai mājai ir augsta kultūrvēsturiska vērtība vietējā kontekstā, jo no ēkas celšanas laika līdz 1920.gadam ar ievērojama sabiedriskā darbinieka, latviešu un latgaliešu valodas un kultūras aizstāvja Franča Trasuna atbalstu šeit darbojusies latviešu zemnieku bērnu skola, kas ir nozīmīgs notikums tā laika Latgalei.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: apjomu telpiskais risinājums ainavā un vēsturiskās būvkonstrukcijas. Dzīvojamai mājai: fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma pamatstruktūra un vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 18.10.2012
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 18.10.2012
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 19.03.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Zemnieku sēta (bij. skola) "Osīši"
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 7850 007 0078
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto