Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Asares luterāņu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 5644 004 0270 001
Datējums: 1820.-1823.
Atrašanās vieta: Aknīstes novads, Asares pagasts, Asare;
"Betānija"
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 19.03.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 04.03.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-69
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.03.2013
Statuss stājas spēkā: 19.03.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Asares luterāņu baznīca ir augstvērtīgs Zemgales sakrālās būvmākslas paraugs, kam ir pilnībā autentisks veidols, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, apdare un būvdetaļas. Objekts ir izcils ampīra stila arhitektūras paraugs un izceļas ar ārējam tēlam pieskaņotu pilnībā saglabātu interjeru, kas kopā ar ārējo apdari veido vienotu arhitektoniski māksliniecisku ansambli. Asares luterāņu baznīca ir reģionam nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis un svarīgs kultūrainavas elements.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Oriģinālās konstrukcijas – sienas, pārsegumi, jumta konstrukcijas, fasāžu apdare un dekoratīvie elementi, sākotnējais plānojums, interjera apdare, iekārtas un inventārs.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 15.01.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 19.03.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Asares luterāņu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 5644 004 0270 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto