Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Ventspils dzelzceļa stacijas galvenā ēka un ūdenstornis
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 2700 023 0203 001
2700 023 0203 026
Datējums: 1901.
Atrašanās vieta: Ventspils, Dzelzceļnieku iela 1; Ventspils, Depo iela 11A;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 19.03.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 05.03.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-71
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.03.2013
Statuss stājas spēkā: 19.03.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objektu kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Tie celti kompleksi 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā grandioza Krievijas impērijas industriāla dzelzceļa attīstības projekta ietvaros, ko īstenojusi Maskavas – Ribinskas – Vindavas dzelzceļa sabiedrība un kura rezultātā šajā līnijā uzceltas vairāk kā 100 stacijas ar palīgēkām. Stacijas ēka un ūdenstornis ir nedaudzi no objektiem, kas līdz mūsdienām saglabājušies praktiski nepārveidoti. Stacijas ēka ir viens no arhitektoniski izteiksmīgākajiem 19.gadsimta beigu/ 20.gadsimta sākuma dzelzceļa staciju paraugiem Latvijā, tās arhitektūra pārstāv sava laikmeta t.s. „kroņa būvju”, jeb valsts administratīvi – sabiedriskās būvmākslas tendences. Pēc tipveida projekta veidotais ūdenstornis ir eklektisma arhitektūras paraugs, tā fasāžu dekoratīvajai apdarei un būvelemetiem ir ļoti augsta izpildījuma kvalitāte. Objekti pilnībā saglabājuši oriģinālos būvapjomus un konstruktīvo risinājumu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, augstvērtīgu apdari un būvdetaļas, pamatplānojumu. Stacijas ēkā ir lielā apjomā saglabājusies oriģinālā interjera dekoratīvā apdare, kas kopā ar ārējo tēlu veido vienotu māksliniecisku ansambli. Objekti ir tipoloģiski vērtīgi kā daļa no gala stacijas apbūves vienā no stratēģiski svarīgākajām cariskās Krievijas dzelzceļa līnijām Ribinska – Maskava – Vindava, kas bez pārtraukuma funkcionējuši simts gadu garumā (ūdenstornis savas funkcijas veic arī šodien). Objektiem ir augsta kultūrvēsturiska vērtība kā liecībai par Latvijai nozīmīgās Ventspils ostas un dzelzceļa uzplaukumu 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Iesaiste apkārtējā pilsētainavā, apjomu telpiskais risinājums, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums, saglabājusies interjera dekoratīvā apdare stacijas ēkai.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Ventspils dzelzceļa stacijas galvenā ēka un ūdenstornis
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 2700 023 0203 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Ventspils dzelzceļa stacijas galvenā ēka un ūdenstornis
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 2700 023 0203 026
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts