Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Vanagu viduslaiku kapsēta
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 9048 004 0053
Datējums: 16.-17.gs.
Atrašanās vieta: Tukuma novads, Džūkstes pagasts;
pie Vanagu mājām
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010203
Statuss stājies spēkā: 09.04.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 27.03.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1.-1-86
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 08.04.2013
Statuss stājas spēkā: 09.04.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 11.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Vanagu viduslaiku kapsētas arheoloģiskais materiāls sniedz nozīmīgas liecības par Latvijas teritorijas iedzīvotāju materiālo un garīgo kultūru, kā arī apdzīvotību viduslaikos, un tam ir zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Struktūra ar viduslaiku apbedījumiem, atsevišķām liecībām par tiem un kapu inventāru.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 28.09.2012
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 15.02.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 09.04.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Vanagu viduslaiku kapsēta
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 9048 004 0053
Apgrūtinājuma kods 7314010203
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts