Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Bij. Airītes dzelzceļa stacija
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8496 004 0309 001
Datējums: 1935.
Atrašanās vieta: Saldus novads, Zirņu pagasts, Zirņi;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 17.06.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 26.05.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-132
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 16.06.2014
Statuss stājas spēkā: 17.06.2014
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Stacijas ēka pilnībā saglabājusi oriģinālo būvapjomu bez pārveidojumiem un uzslāņojumiem, saglabājušās oriģinālās būvkonstrukcijas, būvgaldniecības izstrādājumi, apdares detaļas, saglabājies vēsturiskais plānojums un lielā mērā interjera apdare. Objekts kopā ar palīgēkām ir kultūrvēsturiski vērtīgs; tā ir Latvijas dzelzceļa vēstures attīstības liecība lauku ainavā, kā arī atspoguļo Latvijas brīvvalsts laika arhitektūras stilistiku un būvniecības tradīcijas. Stacijas ēka pilnībā saglabājusi oriģinālo būvapjomu bez pārveidojumiem un uzslāņojumiem, saglabājušās oriģinālās būvkonstrukcijas, būvgaldniecības izstrādājumi, apdares detaļas, saglabājies vēsturiskais plānojums un lielā mērā interjera apdare. Objekts kopā ar palīgēkām ir kultūrvēsturiski vērtīgs; tā ir Latvijas dzelzceļa vēstures attīstības liecība lauku ainavā, kā arī atspoguļo Latvijas brīvvalsts laika arhitektūras stilistiku un būvniecības tradīcijas.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma pamatstruktūra un interjera dekoratīvā apdare 1.stāvā.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 30.01.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 17.06.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Bij. Airītes dzelzceļa stacija
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8496 004 0309 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto