Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Sunākstes luterāņu baznīca ar žogu
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 5635 006 0077
5635 006 0077 001
Datējums: 1827.-1829.
Atrašanās vieta: Jēkabpils novads, Viesītes pagasts;
Ģederti
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 11.01.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 17.12.2012
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-277
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 10.01.2013
Statuss stājas spēkā: 11.01.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Sunākstes luterāņu baznīca ir nozīmīgs Zemgales sakrālās būvmākslas paraugs, kam ir pilnībā autentisks veidols, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, plānojums, apdare un būvdetaļas, lielā mērā saglabājies 19.gadsimta otrās puses interjers. Objekts ir reģionam nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis, pie kura atrodas ievērojama zinātnieka, latviešu laicīgās literatūras pamatlicēja un Sunākstes mācītāja G.F.Stendera kaps. Baznīcas ēka kopā ar žogu ir neatņemama ainavas sastāvdaļa un izteiksmīgs ainavisks akcents.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Iesaiste apkārtējā ainavā, apjoma telpiskais risinājums, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 18.10.2012
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 18.10.2012
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 11.01.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sunākstes luterāņu baznīca ar žogu
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 5635 006 0077 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sunākstes luterāņu baznīca ar žogu
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 5635 006 0077
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts