Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Ventspils Loču tornis
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 2700 001 2306 005
Datējums: 1934.
Atrašanās vieta: Ventspils, Dienvidu mols 5;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 01.12.2012
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 12.11.2012
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-258
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 30.11.2012
Statuss stājas spēkā: 01.12.2012
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Tornim ir labi proporcionēts izteiksmīgs būvapjoms, kas celts funkcionālisma stilā ar tam raksturīgo vertikālo (tornis) un horizontālo (starpdzegas, platforma) elementu kontrastu. Objektam ir kvalitatīvi izstrādāta detalizēta dekoratīvā apdare – dekoratīvs lievenis ar trīsstūrveida frontonu virs ieejas, profilētas dzegas, starpdzegas, joslas zem logailām, dekoratīva jumtgaļu apdare un balkoniņš. Ventspils Loču tornis pilnībā saglabājis oriģinālo būvapjomu, plānojumu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju un apdari, oriģinālos būvgaldniecības izstrādājumus un torņa kāpnes. Objekts ir augstvērtīgs 20.gadsimta 30-to gadu Latvijas būvmākslas paraugs un ir tipoloģiski reta ēka ar augstu kultūrvēsturisku vērtību, kā Ventspils ostas un Latvijas kuģniecības attīstības liecība. Tornis ir neatņemama kultūrainavas sastāvdaļa, viens no nozīmīgākajiem Ventspils simboliem, ko ierauga ceļotāji no jūras iebraucot Ventspils ostā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Iesaiste apkārtējā ainavā, apjoma telpiskais risinājums, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums, torņa kāpnes.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Ventspils Loču tornis
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 2700 001 2306 005
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts