Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Griestu gleznojumi (3 telpās)
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 008 0080 001
Datējums: 19.gs. I.p.
Atrašanās vieta: Rīga, Smilšu iela 4;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010302
Statuss stājies spēkā: 10.10.2012
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 25.09.2012
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-222
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 09.10.2012
Statuss stājas spēkā: 10.10.2012
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 8.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Griestu gleznojumi ir mākslinieciski vērtīgs, labi saglabājies 19.gadsimta pirmās puses interjera dekoratīvās apdares paraugs, kas sniedz liecību par bīdermeiera stilistiskajām izpausmēm Rīgas dzīvojamo namu iekštelpu gleznojumos.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Oriģināli, vienotā stilistikā veidoti griestu gleznojumi, griestu virsmas apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Griestu gleznojumi (3 telpās)
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0080 001
Apgrūtinājuma kods 7314010302
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto