Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 007 0076 001
0100 007 0076 002
Datējums: 1737., 1879.
Atrašanās vieta: Rīga, Krāmu iela 3;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 08.08.2012
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 19.07.2012
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-175
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 07.08.2012
Statuss stājas spēkā: 08.08.2012
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka ir Krāmu un Rozena ielu stūra akcents, kas pilnībā saglabājusi 1879.gada pārbūves būvapjomu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, apdari un būvgaldniecības izstrādājumus. Tai ir augstvērtīga kvalitatīvi veidota fasāžu dekoratīvā apdare un būvdetaļas. Patreizējais būvapjoms ietver sevī 18.gadsimta ēkas būvapjomu un apdares detaļas, kā arī viduslaiku apbūves liecības pagraba līmenī. Ēkas novietojums veido vienu no senākajām parcelācijas struktūrām, kas vēl saglabājies Vecrīgā. Tik pilnīgi saglabājies ēkas iekšējās un ārējās apdares kopums ir retums un uzskatāms par sevišķu vērtību.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: Viktors de Grabe (?)
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma pamatstruktūra, pagrabi (Vecrīgas viduslaiku pazemes telpa) un vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 007 0076 002
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Dzīvojamā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 007 0076 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto