Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Sembu senkapi
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 9890 005 0079
Datējums: 12.-15.gs.
Atrašanās vieta: Ventspils novads, Ziru pagasts;
pie Sembas mājām
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010203
Statuss stājies spēkā: 25.07.2012
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 12.07.2012
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-172
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 24.07.2012
Statuss stājas spēkā: 25.07.2012
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 11.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Kuršu ugunskapi ir raksturīga kuršu apbedīšanas tradīcija vēlajā dzelzs laikmetā un pastāv arī viduslaikos. Sembu senkapos iegūtais arheoloģiskais materiāls ir raksturīgs kuršu ugunskapiem 12. - 15.gadsimtā un tās ir nozīmīgas liecības par kuršu materiālo kultūru un apbedīšanas tradīcijām, kā arī etnisko procesu norisi Rietumlatvijā 12. – 15.gadsimtā. Sembu senkapiem ir zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ugunskapu izvietojums, to struktūra, kas ietver saglabājušās liecības par senajiem apbedījumiem – kalcinētus kaulus, ogles u.c., kā arī arheoloģiskās senlietas – kapu inventārs.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 14.06.2012
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 14.06.2012
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 25.07.2012
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sembu senkapi
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 9890 005 0079
Apgrūtinājuma kods 7314010203
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto