Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: "Pavasara" biedrības nams
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 016 0207 001
Datējums: 1888.
Atrašanās vieta: Rīga, Tilta iela 32;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 18.07.2012
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 28.06.2012
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-165
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 17.07.2012
Statuss stājas spēkā: 18.07.2012
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka ir vērtīgs eklektisma stila būvmākslas piemērs un pazīstama latviešu arhitekta autordarbs. Objekta novietne un apjoms atspoguļo Sarkandaugavas 19.gadsimta pēdējā ceturkšņa centrālās daļas apbūves raksturu. Ēka pilnībā saglabājusi autentisko būvapjomu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, apdari, būvdetaļas, oriģinālos logus un durvis, kā arī plānojuma pamatstruktūru. Objekta interjeri pārveidoti 20.gadsimta trīsdesmitajos gados un 1956.gadā, kad veikts iekštelpu kapitālais remonts.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

"Pavasara" biedrības nams
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 016 0207 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto